گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فایل های آموزشی مقطع اینترنی

سمیولوژی.سردرد.سرگیجه.دوبینی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

تشنج در کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

استروک در کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

اختلالات سطح هوشیاری

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

پایش رشد

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

تغذیه کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

اصول نگارش دستورات دارویی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

سیر بیماری

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

مننژیت

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

مانا مخصوص پزشکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

Oxygen Delivery Devices1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

نسخه نویسی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

آسپیراسیون جسم خارجی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

آسم

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

آنافیلاکسی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

تفسیر اندکس های رشد

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

تفسیر گرافی قفسه صدری

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

خونریزی گوارشی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

دستورالعمل و فرم های ارزیابی تغذیه ای کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

دیابت در کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

سوختگی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

شکم حاد

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

کتو اسیدوز دیابتی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

گاستروآنتریت حاد

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

لنگش در کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

مایع درمانی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.