گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر گروه : دکتر محمد مهدی ناصحی
دانشیار مغز و اعصاب کودکان دانشگاه

هفدهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان و ششمین کنگره پرستاری

۱۸-۱۹ آذر ۱۴۰۰ – ۲۶-۲۱ آذر ۱۴۰۰ – ۳-۲ دی ۱۴۰۰

مراکز تربیت دستیاران تخصصی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه کلاس‌های آموزشی و آزمون‌ها