گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فایل های آموزشی مقطع استاجری

شرح حال و معاینه – قسمت اول.بخش 1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

شرح حال و معاینه – قسمت اول.بخش 2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

شرح حال و معاینه – قسمت دوم

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

شرح حال و معاینه – قسمت سوم

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

شرح حال و معاینه – قسمت چهارم

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه و راهنمای ایمن سازی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

تشنج در نوزادان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

رویکرد به کم خونی.2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

سمیولوژی بیماریهای گوارش

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

سمیولوژی بیماریهای متابولیک

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

هیپرکالمی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

رویکرد به کم خونی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

سرطان در کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

علایم و نشانه های بیماریهای روماتولوژیک

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

رشد طبیعی و اختلالات رشد

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

سندروم های نقص ایمنی اولیه

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

درمان سپسیس

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

مباحث تئوری کارآموزان بخش کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

آب و الکترولیت

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

پروتئین اوری و سندروم نفروتیک

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

تشنج در کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

تغذیه و مایع درمانی در نوزادان - 1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

تغذیه و مایع درمانی در نوزادان - 2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

فشار خون بالا

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

گازهای خون شریانی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

کودک سالم

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.