گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه عملیاتی گروه اطفال

برنامه عملیاتی گروه اطفال

رویکرد سیستماتیک مبنی بر در نظرگرفتن نظام مند اجرا سیستم آموزش:

درون داد (input) ، فرآیند ( process) ، برون داد ( out put) و پیامد ( outcome)

 • مرور نظام مند برنامه های آموزشی دانشگاه های دنیا در زمینه دپارتمان های اطفال ، برنامه دستیاری اطفال و برنامه آموزش undergraduate
 • بهره مندی سیستماتیک و هدفمند از نظرات ارزشمند اعضای هییت علمی در برنامه ریزی آموزش
 • اولویت بندی مشکلات ، تحلیل اتیولوژیک و استقرار مداخلات قابل انجام در رویکرد مسئله محور
 • متودولوژی مبتنی بر شواهد در تصمیم گیری های گروه
 • ایجاد بستر مشارکت فراگیر اعضای هیئت علمی در قاب کمیته های مختلف در زمینه ارتقتی کیفیت آموزش
 • نظارت بر کمیت و کیفیت فعالیت های اعضا هیئت علمی
 • برنامه ریزی در زمینه برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه روش های نوین آموزش
 • پیگیری و تسهیل امور اداری اعضا هیئت علمی
 • برنامه ریزی در زمینه تکریم و حفظ شان اعضا هیئت علمی
 • برگزاری جلسات مشترک با سایر گروه های آموزشی در زمینه شناسایی مشکلات و ارتقای کیفیت آموزش طب اطفال کشور
 • برقراری ارتباط با دپارتمان های اطفال کشورهای منطقه و سایر کشورها در زمینه بهره گیری از تجربیات موفق
 • ایجاد بستر برای تعامل سازنده با نهاد های ملی آموزش طب اطفال کشور، دانشنامه اطفال و انجمن علمی
 • برقراری ارتباط تنگاتنگ با گروه مشاوران دانشگاه با توجه به مشکلات روان شناختی در جامعه و سختی کار دوران دستیاری.
 • حضور روان شناس آشنا با سیستم دانشجویی در بیمارستان و همین طور امکان مشاوره دستیاران در دانشگاه با هماهنگی
 • تعیین منتوراز اعضای هیئت علمی برای هرکدام از سطوح دستیاری
 • جهت حمایت موثرتر از دستیاران ، امکان مصاحبه حضوری و مکتوب روان شناسی به صورت مجزا به عمل آمده است .