گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه آموزشی

تدوین برنامه سه ساله روتیشن ها برای دستیاران
سامان مند نمودن آموزش تئوری به صورت جامع ، منظم و موثر برای دستیاران ، اینترن ها و استاژر ها
بررسی کیفیت و طراحی برنامه ارتقای برگزاری جلسات صبحگاهی و کنفرانس
برنامه ریزی در زمینه برگزاری آزمون های مستمر و نظام مند در حیطه های دانش و توانمندی همراه با ارائه بازخورد به دستیاران ،اینترن ها و استاژرها
برنامه ریزی در زمینه ایجاد رضایت مندی و ایجاد زمینه wellbeing در فراگیران در حیطه های مختلف
استقرار نهایی logbook الکترونیک که دربرگیرنده کلیه فعالیت های دستیاران باشد
استفاده موثر از ابزار کمک آموزشی در زمینه آموزش مهارت ها: skill lab & simulation