گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کلیه و دیالیز کودکان

دکتر معصومه محکم

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر سید محمدتقی حسینی طباطبائی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر رضا دلیرانی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر نسرین اسفندیار

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید و لبافی نژاد

دکتر زهرا پورنصیری

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید و لقمان

دکتر مریم استقامتی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان امام حسین

دکتر محبوبه میرزایی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید