گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

متخصص کودکان

دکتر نرگس غلامی بشرویه

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان لقمان

دکتر مریم رجب نژاد

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر زهرا سلطان تویه

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر سمانه رحیمی لیموئی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر بنفشه صادقی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید و فیروزکوه

دکتر علی اصغر حلیمی اصل

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان شهدای تجریش

دکتر نیلوفر اصفهانیان

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید و ورامین

دکتر شیما سلیمی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید و ورامین