گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعضای محترم هیأت علمی بازنشسته

دکتر سید حسن تنکابنی

استاد | فوق تخصص مغز و اعصاب | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر سید حسین فخرایی

استاد | فوق تخصص نوزادان | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر سید ابوالفضل افجه

استادیار | فوق تخصص نوزادان | محل فعالیت: بیمارستان مهدیه

دکتر مصطفی شریفیان دُرچه

استاد | فوق تخصص کلیه | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر محمدتقی ارزانیان

استاد | فوق تخصص خون و سرطان | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر فاطمه ادیب عشق

استادیار کودکان | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر محمد حسین سلطان زاده

استاد | فلوشیپ عفونی | محل فعالیت: بیمارستان امام حسین

دکتر عباس مؤمن زاده

استاد | فلوشیپ عفونی | محل فعالیت: بیمارستان امام حسین

دکتر محمدحسین مرندیان

استاد | محل فعالیت: بیمارستان لقمان

دکتر بهواد

استاد | محل فعالیت: بیمارستان لقمان

دکتر بیژن حاتمیان

استاد | متخصص کودکان | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر سعید مجتهدزاده

استاد | فوق تخصص قلب | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر شهلا رودپیما

استاد | فوق تخصص قلب | محل فعالیت: بیمارستان مدرس

دکتر محمود نوری صفا

استادیار | متخصص کودکان | محل فعالیت: بیمارستان امام حسین

دکتر پرویز قدم لی

استاد | متخصص کودکان | محل فعالیت: بیمارستان شهدای تجریش

دکتر منصور بهرامی

استاد | متخصص کودکان | محل فعالیت: بیمارستان شهدای تجریش

دکتر بهرام جفرودی

استاد | متخصص کودکان | محل فعالیت: بیمارستان شهدای تجریش

دکتر مرداویژ آل بویه

استاد | متخصص کودکان | محل فعالیت: بیمارستان شهدای تجریش

دکتر مداح

استاد | متخصص کودکان | محل فعالیت: بیمارستان شهدای تجریش

دکتر مهتا فاطمه بصیر

استادیار | فوق تخصص نوزادان | محل فعالیت: بیمارستان شهدای تجریش

دکتر کوروش گودرزی پور

استادیار | فوق تخصص خون و سرطان | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر بلور ساز

استاد | فوق تخصص عفونی | محل فعالیت: بیمارستان مسیح دانشوری