گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

قلب کودکان

دکتر کوروش وحیدشاهی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مدرس و مفید

دکتر فریبا علائی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید و مدرس

دکتر محمدرضا خلیلیان

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید و مدرس

دکتر تهمینه طهوری

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مدرس و شهدا و مهدیه

دکتر علیرضا نوروزی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مسیح دانشوری و مهدیه

دکتر علیرضا حاجی معینی

– | محل فعالیت: بیمارستان امام حسین