گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فلوشیپ های PICU

دکتر ویکتوریا چگینی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان امام حسین

دکتر سیده معصومه هاشمی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر سیده نرجس احمدی زاده

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر آزیتا بهزاد

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید