گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فلوشیپ مسمومیت های کودکان

دکتر فریبا فرنقی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان لقمان