گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

غدد و متابولیسم کودکان

دکتر محمدرضا علائی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر شاداب صالح پور

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان لقمان و مفید

دکتر مرجان شکیبا

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر هدیه صانعی فرد

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید و شهدای تجریش

دکتر آسیه مصلی نژاد

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان امام حسین