گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ریه کودکان

دکتر سید احمد طباطبائی عقدائی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر قمرتاج خان بابایی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر سعید صدر

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر نازنین فرحبخش

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر مریم حسن‌زاد

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مسیح دانشوری

دکتر حسینعلی غفاری پور

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مسیح دانشوری

دکتر امیر رضایی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مسیح دانشوری

دکتر حجت درخشان فر

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان شهدای تجریش