گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روماتولوژی کودکان

دکتر رضا شیاری

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر خسرو رحمانی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر ودود جوادی پروانه

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر مهرنوش حساس یگانه

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر فاطمه فرشته مهرگان

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان لقمان

دکتر آزاده میرزایی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مسیح دانشوری