گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

خون و سرطان کودکان

دکتر نادر ممتازمنش

استادیار  | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر بی بی شهین شمسیان

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر ثمین علوی بجستانی

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر پیمان عشقی

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر مژگان هاشمیه

استاد | محل فعالیت: بیمارستان امام حسین

دکتر شیوا نظری

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکترفاطمه ملک

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید و مسیح دانشوری

دکتر فریده موسوی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان شهدای تجریش

دکتر پرستو ملائی توانی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان لقمان