گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

گوارش کودکان

دکتر علی اکبر سیاری

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر فرید ایمان زاده

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر نقی دارا

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر امیرحسین حسینی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر کتایون خاتمی قزوینی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید