گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوزادان (طب نوزادی و پیرامون تولد)

دکتر علیرضا مرندی

استاد ممتاز | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر محمد کاظمیان

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر مینو فلاحی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر رضا سعیدی

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر شمس الله نوری پور

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر پری ناز علی زاده

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر میترا رادفر

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان امام حسین

دکتر شهرزاد طباطبایی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان امام حسین

دکتر علی ناصح

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مهدیه

دکتر مریم خشنود شریعتی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مهدیه

دکتر نعیمه تسلیمی طالقانی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مهدیه

دکتر فرزانه پالیزبان

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مهدیه

دکتر مرضیه مداح

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مهدیه

دکتر شیرین محمدی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان شهدای تجریش