گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مغز و اعصاب و عضلات کودکان

دکتر محمد غفرانی

استاد ممتاز | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر پروانه کریم زاده

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید 

دکتر محمدمهدی تقدیری

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید 

دکتر محمد مهدی ناصحی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید 

دکتر محسن جوادزاده

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید 

دکتر فرزاد احمد آبادی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید 

دکتر ساسان ساکت

استادیار | محل فعالیت:‌ بیمارستان امام حسین و مفید

دکتر نرجس جعفری

استادیار | محل فعالیت:‌ بیمارستان امام حسین و مفید

دکتر علی نیکخواه

استادیار | محل فعالیت:‌ بیمارستان مفید