گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عفونی کودکان

دکتر علی اکبر ولایتی

استاد ممتاز | محل فعالیت: بیمارستان مسیح دانشوری 

دکتر عبدالله کریمی

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر سید علیرضا فهیم زاد

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر شهناز آرمین

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر صدیقه رفیعی طباطبائی

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر رکسانا منصور قناعی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر فریبا شیروانی

استاد | محل فعالیت: بیمارستان امام حسین

دکتر حسن پورمشتاق

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان لقمان و شهدای تجریش