گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نوآوری گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت بهبود عملکرد کارورزان

بسمه تعالی
نوآوری گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت بهبود عملکرد کارورزان

مشاهده فراگیر در حال انجام معاینه بالینی mini clinical evaluation ”
نتایج ارزیابی در فرم های مشخصی که حاوی نکات مختلفی است ثبت می شود
آزمونی است که برای ارزیابی مهارت های بالینی و دادن بازخورد بررویه عملکرد در همان زمان به کار می رود.
و کارورز در حین ویزیت بیمار (شرح حال، معاینه و ..) توسط استاد مشاهده شده و نقاط ضعف و قوت کارورزدر حین فرایند مورد بررسی قرار می گیرد و سپس فیدبک کامل توسط استاد ارزیاب تشریح می شود و به کارورز اطلاع داده می شود و راهکار مناسب برای تقویت نقاط ضعف کارورز در اختیار وی قرار داده می شود.نقطه قابل تامل این آزمون در گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این است که ایده نواورانه ای بوده که جهت بهبود توانمندی کارورزان این دانشگاه از ۳ سال قبل یعنی از سال ۱۳۹۸ تا کنون و به طور مستمر توسط اساتید در بخش های متفاوت بیمارستان در بستر بیمار و در بخش بستری، در درمانگاه و اورژانس صورت می گیرد.
موارد استفاده آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی: ازاین آزمون می توان برای ارزیابی مهارت های زیر استفاه نمود : شرح حال گرفتن معاینه فیزیکی قضاوت بالینی مهارت برقرار نمودن ارتباط سازماندهی کردن و کار آمدی مراقبت بالینی بطور کلیرفتار حرفه ای
از سایر اقدامات جهت بهبود عملکرد و دانش کارورزان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزاری امتحان تشریحی در پایان دوره می باشد.امتحان تشریحی مشتمل بر ۳ سؤال شامل درخواست پاراکلینیک صحیح و نسخه نویسی مبتنی بر شواهد می باشد.