گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فایل های آموزشی مقطع رزیدنتی

اختلالات اکتسابی ماده سفید. قسمت 1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

اختلالات اکتسابی ماده سفید. قسمت 2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

اختلالات اکتسابی ماده سفید. قسمت 3

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

احیاء قلبی ـ ریوی پایه و پیشرفته در کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.