گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رزیدنتی

مباحث  امتحانی تاریخ برگزاری
گوارش ، تغذیه ، مانا27  دی
ایمونولوژی / آلرژی11 بهمن
روماتولوژی  / ارتوپدی18 بهمن
هماتولوژی / انکولوژی2   اسفند
نفرولوژی / آب و الکترولیت  /  اورولوژی16   اسفند
اعصاب23     اسفند
غدد / متابولیک  / ژنتیک22    فروردین
قلب/روانپزشکی / طب نوجوان5   اردیبهشت
عفونی  / پوست / چشم و گوش26  اردیبهشت
نوزادان /  احیا NRP/ شیر مادر2  خرداد
ریه9  خرداد
 کودک بد حال / احیا کشوری کودک23   خرداد
گوارش  / تغذیه  / مانا/واکسن/رشدو تعامل/کودک سالم7   تیر

امتحان   روزهای پنج شنبه ساعت 7 صبح

برنامه امتحانی دستیاران سال سوم و چهارم

ردیفعنواناستادتاریخ
  1.  
نلسون خوانیدکتر پریناز علیزاده –دکتر رحیمیسه شنبه ها  ساعت     13-11:30
  1.  
آمادگی جهت  آزمون بورددکتر پریناز علیزاده –دکتر رحیمیپنج شنبه  ها ساعت   12:30 –10:30
  1.  
آشنایی و یادگیری سوالات KFPاعضا هیات علمیپنج شنبه ها ساعت 10-9
  1.  
دکتر خلیلیان قلبیکشنبه ها    ساعت 14-13
  1.  
دکتر جعفریاعصابیک شنبه ها   13-12
  1.  
دکتر صدرریهدوشنبه ها  ساعت 14-13
  1.  
دکتر  دلیرانینفرولوژیپنج شنیه ها 8-9
  1.  
دکتر صانعی فردغددپنج شنیه ها 8
  1.  
دکتر خاتمیگوارشپنج شنیه ها 8
  1.  
دکتر جوادی پروانهروماتولوژیپنج شنیه ها 8

 

برنامه کلاسی دستیاران اطفال  نیمه دوم  سال 1398

برنامه آموزشی و توجیهی دستیاران کودکان

 

روز اول:

ساعتموضوعسخنران
15/8 –00/8تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید 
45/8-15/8سخنرانی افتتاحیه مدیر گروهمدیرگروه کودکان شهید بهشتی
15/9-45/8انتظارات از دستیاران و شرح وظایف آنان-معرفی برنامه آموزشی  جدید دستیاریمعاونت آموزشی گروه کودکان شهیدبهشتی
45/9- 15/9معارفه دستیاران جدید 
15/10-45/9آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان مفیدمعاون آموزشی بیمارستان مفید
30/10-15/10استراحت و پذیرایی 
45/10-30/10آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان امام حسین(ع)

معاون آموزشی بیمارستان

امام حسین(ع)

11-45/10آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان لقمان

معاون آموزشی بیمارستان

لقمان

15/11-11آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان شهدای تجریش

معاون آموزشی بیمارستان

شهدای تجریش

30/11-15/11آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان مسیح دانشوری

معاون آموزشی بیمارستان

مسیح دانشوری

45/11-30/11آشنایی با امکانات و برنامه آموزشی در بیمارستان طالقانی

معاون آموزشی بیمارستان

طالقانی

12-45/11اعلام برنامه روتیشن رزیدنت هاچیف رزیدنت گروه کودکان شهید بهشتی
13-12   معرفی لاگ بوک رزیدنتیآقای دکتر ساکت

روز دوم

ساعتموضوعسخنران
9-8اصول اخلاق پزشکی و نسخه نویسیدکتر سیاری
10-9                  اصول پرونده نویسیخانم دکتر کریم زاده
30/10                                      استراحت و پذیرایی 
30/11-30/10                   آموزش مبتنی بر شواهد                                                         دکتر نظری
12:30-11:30 اعتباربخشی بیمارستانخانم دکتر ملک

روز سوم

ساعتموضوعسخنران
10-8کلاس ایمنی و کنترل عفونت (AST.ship)خانم دکتر آرمین
30/10-10                                              استراحت و پذیرایی
30/11-30/10ایمنی شغلیآقای دکتر شریفی
13-30/11اصول پزشکی قانونیخانم دکتر واقفی

 

روز چهارم

ساعت                                                                  موضوعسخنران
9-8روش های نوین جستجوی مقالات پزشکیخانم دکتر زینالی
10-9                  ثبت پایان نامه و مراحل انجام آنخانم دکتر رجب نژاد
30/10-10                                                استراحت و پذیرایی
30/11-30/10                کارگاه رشد و تغذیه شیر مادرخانم دکتر اولنگ
13-30/11آشنایی با اصول هموویژولانسآقای دکتر عشقی
ساعتموضوعسخنران
10-8کارگاه رشد و تکاملخانم دکتر جعفری
30/10-10                                       استراحت و پذیرایی
12-30/10                                       Medical Errorآقای دکترگودرزی
13-12                          خطاهای دارویی و عوارض ناخواستهADRو اردرنویسی   آقای دکتر میررحیمی

 

روز پنجم

 

روز ششمSkill lab 

               ساعت                                         موضوعسخنران
9-8 BLS                                            ،ALSآقای دکتر درخشانفر
10-9                           معرفی اورژانس کودکان و اصول تریاژخانم دکتر فلاح
30/10-10                                         استراحت و پذیرایی 
12-30/10               اصول اخلاق روابط مابین پزشک و پرستار-اصول رگ گیریخانم دکتر فراهانی
13-12                        برخورد با کاهش سطح هوشیاریآقای دکتر جوادزاده

 

روزهفتم Skill lab

ساعتموضوعسخنران
10-8اصول معاینه کودکخانم دکتر سیاح
30/10-10                                       پذيرايي
12-30/10                                     Urinary Catheterization،     Lpخانم دکتر کرباسیان ، خانم دکتر پوربختیاران
13-12NG-Tube insetion،PPD 

 

 

روز هشتم  و روز نهم-احیای نوزاد

17و18 شهریور

 

ساعت                                                   موضوعسخنران
8:30-8Pretest 
9:30-8:30

مرور کلی و اصول احیا

گامهای نخستین احیا

 آقای دکتر کاظمیان
10:30-9:30                                                استفاده از تهویه با فشار مثبت در احیا                     خانم دکتر تسلیمی
11-30/10کار عملیخانم دکتر تسلیمی
11:30-11استراحت 
12:30-11:30انتوبه و استفاده از لارنژیال ماسکخانم دکترطاهری
13-12:30کار عملیخانم دکترطاهری
    
ساعت                                                   موضوعسخنران
9:15-8:30فشردن قفسه سینه خانم دکترفلاحی
9:15-10داروها خانم دکترفلاحی
10:30-9:30کار عملیخانم دکترفلاحی
11-10:30استراحت 
11:30-11

مراقبت بعد از احیا

احیا نوزاد نارس

خانم دکتر تسلیمی
12:30-11:30

ملاحظات ویژه در احیا

اصول اخلاقی ومراقبت در پایان زندگی

آقای دکتر کاظمیان
13-12:30         Posttest 
    

 

روز دهم

ساعتموضوعسخنران
9-8            برخورد با تب و معرفی کتاب الگوریتمآقای دکترفهیم زاد
10-9                                  برخورد با اورژانس های جراحیخانم دکترمهاجرزاده
30/10-10                                        پذیرایی و استراحت
12-30/10                                           واکسیناسیون              خانم دکتر رفیعی طباطبایی
13-12برخورد با تشنجآقای دکتر تقدیری

 

روز یازدهم

ساعتموضوعسخنران
10-8برخورد با دیسترس تنفسیآقای دکتر صدر
30/10-10                                        پذیرایی و استراحت
13-30/10                                     اورژانس بیماری های غدد و متابولیک               خانم دکتر شکیبا