گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

افتخار آفرینی دستیاران تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

افتخار آفرینی دستیاران تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در آزمون های کشوری کتبی و شفاهی بورد تخصصی