گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر گروه کودکان

گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیر گروه : دکتر محمد مهدی ناصحی
دانشیار مغز و اعصاب کودکان دانشگاه

ابلاغیه دکتر ناصحی ۱۳۹۹

ابلاغیه دکتر ناصحی ۱۴۰۱