گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعضای هیأت علمی

مغز و اعصاب

دکتر محمد غفرانی

استاد ممتاز | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر پروانه کریم زاده

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید 

دکتر محمد مهدی تقدیری

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید 

دکتر محمد مهدی ناصحی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید 

دکتر محسن جوادزاده

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید 

دکتر فرزاد احمد آبادی

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید 

ساسان ساکت

استادیار | محل فعالیت:‌ بیمارستان شهدای تجریش و مفید

نرجس جعفری

استادیار | محل فعالیت:‌ بیمارستان امام حسین و مفید

دکتر علی نیکخواه

استادیار | محل فعالیت:‌ بیمارستان مفید

گوارش کودکان

دکتر علی اکبر سیاری

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر فرید ایمان زاده

استاد | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر نقی دارا

دانشیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر امیرحسین حسینی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

دکتر کتایون خاتمی قزوینی

استادیار | محل فعالیت: بیمارستان مفید

نوزادان

میترا رادفر

دانشیار طب نوزادی و پیرامون تولد

علی ناصح

استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد

شیرین محمدی

استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد

عفونی

فریبا شیروانی

دانشیار بیماری‌های عفونی کودکان

حسن پورمشتاق

استادیار بیماری‌های عفونی کودکان

هماتولوژي

مژگان هاشمیه

استاد خون و سرطان کودکان

فریده موسوی

دانشیار کودکان

غدد

آسیه مصلی نژاد

استادیار غدد درون ریز و متابولیسم (کودکان)

شاداب صالح پور

دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (کودکان)

کودکان

علی اصغر حلیمی اصل

دانشیار کودکان

فاطمه فرشته مهرگان

استادیار روماتولوژی کودکان

درماني

علی اصغر حلیمی اصل

دانشیار کودکان

نفرولوژی

زهرا پورنصیری

دانشیار بیماری‌های کلیه (کودکان)

مسمومیت

فریبا فرنقی

استادیار کودکان

ریه

مریم حسن زاد

استاد ریه کودکان

حسینعلی غفاری پور

استادیار ریه کودکان

ايمونولوژي

مهسا رکابی

استادیار آلرژی و ایمونولوژی بالینی

نوزادان و NICU

مریم خشنود شریعتی

استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد

نعیمه تسلیمی طالقانی

استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد

فرزانه پالیزبان

استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد

متخصص کودکان

مریم خشنود شریعتی

استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد