گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعضای هیأت علمی

نوزادان

میترا رادفر

دانشیار طب نوزادی و پیرامون تولد

علی ناصح

استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد

شیرین محمدی

استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد

مغز و اعصاب

نرجس جعفری

استادیار مغز و اعصاب کودکان

ساسان ساکت

استادیار مغز و اعصاب کودکان

عفونی

فریبا شیروانی

دانشیار بیماری‌های عفونی کودکان

حسن پورمشتاق

استادیار بیماری‌های عفونی کودکان

هماتولوژي

مژگان هاشمیه

استاد خون و سرطان کودکان

فریده موسوی

دانشیار کودکان

غدد

آسیه مصلی نژاد

استادیار غدد درون ریز و متابولیسم (کودکان)

شاداب صالح پور

دانشیار غدد درون ریز و متابولیسم (کودکان)

کودکان

علی اصغر حلیمی اصل

دانشیار کودکان

فاطمه فرشته مهرگان

استادیار روماتولوژی کودکان

درماني

علی اصغر حلیمی اصل

دانشیار کودکان

نفرولوژی

زهرا پورنصیری

دانشیار بیماری‌های کلیه (کودکان)

مسمومیت

فریبا فرنقی

استادیار کودکان

ریه

مریم حسن زاد

استاد ریه کودکان

حسینعلی غفاری پور

استادیار ریه کودکان

ايمونولوژي

مهسا رکابی

استادیار آلرژی و ایمونولوژی بالینی

نوزادان و NICU

مریم خشنود شریعتی

استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد

نعیمه تسلیمی طالقانی

استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد

فرزانه پالیزبان

استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد

متخصص کودکان

مریم خشنود شریعتی

استادیار طب نوزادی و پیرامون تولد