گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آموختنمای کارورزان

کارورز محترم

به مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کودکان مفید خوش آمدید!

یکی از تفاوت‌های اساسی دوره کاروزی با دوره کارآموزی پزشکی، حضور در کشیک و اقامت در بیمارستان است. شما طی دوره کارورزی (حداقل دو ماهه) در مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کودکان مفید با حضور در سرویس های مختلف (به طور مستقل و گاه تحت نظارت اساتید مجرب) تجربیات مفید و گوناگون در زمینه تخصصی کودکان را به صورت آموزشی، پژوهشی و عملی کسب می نمایید.

در همین راستا، مجموعه ای از فرم ها به صورت “فرم آموختنما”تهیهشدهاست که به هنگام ورود شما در این مرکز در اختیارتاننهاده می شود تا فعالیت هایی که بطور مستمر انجام می دهید در آنها ثبت شوند و اطلاعات مندرج ، تحت نظارت اساتید محترمارزیابیگردند.

از آنجا که تجزیه و تحلیل اطلاعاتِفوق، راهنمای ارزنده ای برای پی بردن به وضعیت آموزش دوره کارورزی اطفال می باشد،از شما انتظار می‌رود ضمن ثبت دقیق اطلاعاتدرخواست شده در فرم آموختنما، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید تا این مجموعه بتواند به عنوان ابزاری موثر جهت ارزیابی علمی و عملی شما و بخش های طی شده در دورهکارورزی اطفال مورد استفاده قرار گیرد.

مقررات کلی کارورزی در مرکز کودکان مفید

 1. در روز اول دوره کارورزی بایستی یک نفر به عنوان نماینده از جانب کارورزان آن دوره، به معاونت آموزشی مرکز معرفی شود.
 2. همه کارورزان بایستی درروز اول کارورزی بمنظور صدور کارت شناسایی،نسبت به ارایه یک قطعه عکس 4´3 به معاونت آموزشی مرکز اطمینان حاصل نمایند.
 3. همه کاروزان بایستی به هنگام تردد در بیمارستان، نسبت به الصاق کارت شناسایی خویش بر روی روپوش خود اقدام نمایند.
 4. همه کاروزان بایستی در حفظ و نگهداری مُهر خود کوشا باشند و در گزارشاتی که در پرونده بیمار می نویسند مُهر خویش را درج نمایند. (امضا کافی نیست)
 5. در روز پایان دوره کارورزی همه کارورزان ملزم به بازگرداندن دستگاه مُهر اتوماتیک،به معاونت آموزشی مرکز می باشند. (در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت به معاونت آموزشی مرکز خواهند شد)
 6. همه کارورزان بایستیاز ساعت 7 صبح  تا ساعت 2 بعد ازظهر در بخش مربوطه در روزهای غیر کشیک حضور داشته باشند.
 7. همه کارورزان بایستیراس ساعت 8:00 در جلسه گزارش صبحگاهی (مورنینگ) حضور بهم رسانند. (حضور و غیاب انجام می شود)
 8. همه کارورزان بایستی راس ساعت 8:00 در کلاس های روز 5 شنبه حضور داشته باشند. (حضور و غیاب انجام می شود)
 9. در اول هر دوره، کارورزان در سرویس های مختلف تقسیم می شوند و هر سرویسبرنامه‌های خاص برای امر آموزش دارد. بنابراین کارورز موظف است خود را با برنامه های آن سرویس  هماهنگ کند.
 10. ترک وجابجایی غیرموجه کشیک (بدون هماهنگی با رزیدنت ارشد و استاد مربوطه) به هرشکل،برابر با اخراج از بخش ومعرفی کارورز به کمیته انضباطی است.
 11. دو مورد غیبت غیر موجه در هر ماه ، موجب تجدید دوره بمدت یک ماه خواهد شد. (برگ کشیک)
 12. همه کارورزان بایستی درارزیابی پایاندورهکارورزی(معمولاً آخرین 5شنبه از دوره)حضورداشته باشند. درصورتعدم حضورغیرموجه،نمره صفرلحاظمی شود.
 13. همه بیماران در بخش باید کارورز مشخص داشته باشند.
 14. با توجه به اینکه کارورز در درمان بیمار نقش مستقیم دارد، پیگیری امور درمانی بیمار به عهده وی می باشد.
 15. کارورز علاوه بر شناخت دقیق بیمار خویش لازم است که سایر بیماران بخش خود را بشناسد.
 16. انضباط، سلوک و رفتار و پوشش مناسب با شان پزشک از مهم ترین قوانین بیمارستان است.
 17. به هنگام کشیک شبانه، رزیدنت ارشد مسئول بخش تلقی می گردد و اجرای دستورات وی الزامی است.

مقررات برنامه کشیک

 1. برنامه کشیک دوره کارورزی، به طور ماهیانه تنظیم می شود.
 2. برنامه کشیک دو روز اول دوره کارورزی، توسط کارورزان و با هماهنگی نماینده ایشانتعیین می شود و به معاونت آموزشی ارائه می گردد.
 3. برنامه کشیک سایر روزها بایستی با همکاری نماینده کارورزان و تحت نظارت رزیدنت مسئول کارورزان مرکز تنظیم و ظرف مهلت 48 ساعت از شروع دوره کارورزی، به معاونت آموزشی مرکز تحویل داده شود.
 4. کلیه کارورزان موظفند در طول دوره کارورزی 2 ماهه دارای 16 الی 18 کشیک داشته باشد. (لحاظ کشیک 48 ساعته و بیشتر ممنوع است)
 5. حداکثر تعداد کشیک ، ده شب در هر ماه است.
 6. مکان بخش های بیمارستان عبارتند از:
 7. طبقه همکف: بخش اورژانس،گوارش، جراحی دو
 8. طبقه اول: مراقبتهای ویژه نوزادان،عفونی، خون، آسم و آلرژی-ایمنولوژی
 9. طبقه دوم: جراحی یک، اتاق عمل
 10. طبقه سوم: ریه، گوارش، نفرولوژی
 11. مراقبتهای ویژه کودکان (PICUطبقه چهارم)، اعصاب، روماتولوژی، غدد
 12. هرگونه جابجایی در برنامه کشیک بایستی با هماهنگی معاونت آموزشی مرکز انجام شودو”فرم درخواست جابجای یکشیک”بطورکامل تکمیل گردد.

مقررات برنامه سرویس های چرخشی (روتیشن)

 1. برنامه سرویس های چرخشی دوره به صورت یک یا دو هفته تنظیم می شود. (سرویس چرخشی، شامل بخش و درمانگاه مربوطه است)
 2. برنامه آموزشی دو روز اول دوره کارورزی کودکان شامل آشنایی با شرح حال، معاینه بالینی، پرونده نویسی، نسخه نویسی، نحوه معرفی بیمار، قضاوت بالینی و مهارت های بالینی می باشد.
 3. برنامه سرویس های چرخشی سایر روزها بایستی با همکاری نماینده کارورزان و تحت نظارت رزیدنت مسئول کارورزان مرکز تنظیم و ظرف مهلت 48 ساعت از شروع دوره کارورزی، به معاونت آموزشی مرکز تحویل داده شود.
 4. در تنظیم برنامه سرویس های چرخشی بایستی قواعد زیر لحاظ شوند:
 5. برنامه بخش ها: سرویس اورژانس 2 هفته، سرویس عفونی 2 هفته/سرویس گوارش 2 هفته، نفرولوژی 1 هفته، درمانگاه تراب 1 هفته
 6. در هر بخش یک منتور جهت نظارت بر کارورزان تعیین شده است.
 7. برنامه درمانگاه ها: کارورزان درمانگاه، به چهار گروه الف، ب، ج،و د تقسیم می شوند و طی دو هفته طبق جدول زیر از ساعت 9 در درمانگاه های زیر حضور خواهند داشت.

برنامه زمانبندیهفتگی کارورزان(به استثنا کارورزان حاضر درمانگاه تراب)

روز/ساعت

8-7

9-8

10-9

11-10

12-11

14-12

شنبه الی چهارشنبه

ویزیت بیماران و راند دستیاری

جلسه گزارش صبحگاهی

راند سرویس (بخش –درمانگاه/اورژانس)

طبق برنامه سرویس

پنج شنبه

ویزیت بیماران و راند دستیاری

راند سرویس (بخش –درمانگاه/اورژانس)

کلاس آموزشی

طبق برنامه سرویس

جمعه

کشیک

 

مقررات تکمیل فرم آموختنما

 1. هر کارورز موظف است که اقدامات عملی و فعالیت علمی و آموزش خود را طبق جداول مندرج در فرم آموختنما به طور روزانه ثبت کند و در نهایت به امضا معاونت آموزشی بخش مربوطه برساند.
 2. تکمیل فرم آموختنما باید از ابتدای دوره کارورزی در سرویس آغاز گردد.
 3. پرکردن جدول 1 (مهارت های اختصاصی سرویس) و جدول 2 (بیماری ها / تظاهرات اختصاصی سرویس) و بخشی از جدول 3 (تعداد مهارت های عمومی) بر عهده کارورز است.
 4. هر کارورز موظف است فرم آموختنما هر سرویس را یک روز مانده به اتمام دوره در آن سرویس ، به رزیدنت مربوطه تحویل دهد.
 5. هر کارورز موظف است به ازای هر سرویس و طی 1 ماه حداقل 2 گزارش صبحگاهی (مورنینگ) معرفی بیمار را به عهده بگیرد.
 6. نمره ارزیابی پایان دوره سرویس توسط معاونت آموزشی بخش درفرمآموختنمادرجمی شود.
 7. در صورتی که کارورز دارای برگ توبیخ باشد، حداکثر یک نمره از نمره کل، کسر می شود.
 8. گروه آموزشی می تواند در هر زمان که تشخیص دهد فرم آموختنما را جهت بررسی در اختیار گیرد.
 

اطلاعات مورد نیاز کارورزان

نشانی معاونت آموزشی مرکز کودکان مفید: خ شریعتی، ساختمان اداری و کلینیکی مرکز کودکان مفید، طبقه اول، انتهای راهروی شرقی، دفتر معاونت آموزشی

نشانی درمانگاه تراب: خ شریعتی، کلاهدوز (دولت)، نبش خیابان فکوریان

محل برگزاری جلسه گزارش صبحگاهی: انتهای محوطه ساختمان اداری و کلینیکی مرکز کودکان مفید، سالن آمفی تاتر

محل برگزاری کلاس روزهای پنج شنبه: دفتر معاونت آموزشی مرکز کودکان مفید

تلفن مرکز کودکان مفید: 22227021 الی 9

نشانی سایت مرکز کودکان مفید: mch.sbmu.ac.ir

 
 

دکتر علی اکبر سیاری  ( مدیر محترم گروه اطفال )

دکتر قمرتاج خانبابایی ( معاونت آموزشی پژوهشی )

دکتر رکسانا منصور قناعی  ،  منتور ارشد گروه کودکان  (بخش عفونی )

دکتر محبوبه منصوری  ( بخش آسم و آلرژی )

دکتر  مرجان شکیبا  ( بخش غدد و متابولیک )

دکتر الهام پوربختیاران  ( درمانگاه تراب )

دکتر نسرین اسفندیار  ( بخش نفرولوژی )

دکتر کتایون خاتمی  ( بخش گوارش  )

دکتر مهرنوش  یگانه  ( بخش روماتولوژی )

دکتر فاطمه ملک ( بخش خون )

دکتر سمیرا سیاح  ( بخش اورژانس )

دکتر سعید صدر  ( بخش ریه )

دکتر محمد مهدی تقدیری  ( بخش اعصاب )

سمانه بسطامی ( کارشناس آموزش )

 

اعزام پزشکانِ همراه بیمار به خارج از بیمارستان

 1. کلیه بیماران PICU & NICU
 2. رسپراتور و اینتتوبه رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال
 3. علایم حیاتی Unstable– رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال
 4. Stable– کارورز
 5. کلیه بیماران متصل به رسپراتور در هر بخش و یا هر یک از موارد زیر رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال
 6. اختلالات هشیاری- رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال
 7. دیسترس تنفسی رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال
 8. تشنج کنترل نده- رزیدنت بیهوشی یا رزیدنت اطفال
 1. کلیه بیماران با تشخیص های زیر:
 2. Septic shock کارورز
 3. آبسه مغزی یا مشکلات اینتراکرانیال کارورز
 4. بیماران قلبی سیانوتیک کارورز
 5. مسمومیت ها کارورز
 6. تشنج کنترل شده کارورز
 • تصمیم گیری بقیه موارد اعزام کارورز و یا رزیدنت همراه با بیمار اعزامی باید توسط چیف رزیدنت شب یا فلوی صبح بخش یا رزیدنت صبح بخش انجام شود.
 • دستیار محترم تخصصی و یا فوق تخصصی مسئول قبل از اعزام بیمار مورد نظر، موظف است در مورد خطرات احتمالی حین اعزام و نحوه برخورد با آن به کارورز و یا دستیار تخصصی آموزش های لازم را ارائه نماید.

تاریخ تنظیم 23/06/1393

تاریخ بازنگری: 5/09/1397