گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اعضای شورای مرکزی گروه کودکان

دکتر محمد مهدی ناصحی

 دانشیار مغز و اعصاب کودکان دانشگاه. مدیر گروه کودکان

دکتر محسن جوادزاده

دانشیار مغز و اعصاب. قائم مقام مدیر گروه کودکان دانشگاه

دکتر سعید صدر

استادیار ریه. معاون آموزشی گروه کودکان

دکتر معصومه محکم

استاد نفرولوژی. معاون پژوهشی گروه کودکان

دکتر کوروش وحیدشاهی

دانشیار قلب. مشاور مدیر گروه کودکان

دکتر ساسان ساکت

استادیار مغز و اعصاب. مسؤول واحد فناوری اطلاعات و لاگ‌بوک الکترونیک گروه کودکان

دکتر نرجس جعفری

استادیار مغز و اعصاب. مسؤول آزمون‌های دستیاری گروه کودکان

دکتر ودود جوادی پروانه

استادیار روماتولوژی. مسؤول امور هیأت علمی گروه کودکان