گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارگاه های جانبی پانزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان

برنامه کارگاه پایش رشد و  ارزیابی تغذیه درکودکان زیر 5 سال

15 مهرماه 98

زمان

موضوع

اسامی سخنران

30/8- 00/8

تغذيه درماه اول زندگي

دکتر بهشته النگ (متخصص کودکان و دکترای تغذیه)

00/9- 30/8

تغذيه کودکان 12-6   ماهه

دکتر ناصر کلانتری (متخصص کودکان )

30/9- 00/9

تغذيه کودکان 1-5 ساله

دکتر بهشته النگ (متخصص کودکان و دکترا تغذیه)

00/10- 30/9

پایش رشد کودکان

دکتر بهشته النگ (متخصص کودکان و دکترا تغذیه)

45/10- 00/10

ارزیابی تغذیه ای کودکان بستری

دکتر امیر حسین حسینی (فوق تخصص گوارش کودکان)

00/11- 45/10

استراحت و پذیرایی

30/12- 00/11

کار عملی (1):

نحوه استفاده از نرم افزارهای پایش رشد (کار با کامپیوتر)

دکتر ناصر کلانتری-    دکتر امیر حسین حسینی -دکتر بهشته النگ

30/13- 30/12

کار عملی (2):

نحوه ترسیم و تفسیر منحنی های رشد  (کار با فرم های منحنی رشد)

دکتر ناصر کلانتری-    دکتر امیر حسین حسینی -دکتر بهشته النگ

 

 

 

 

 

برنامه تفضیلی کارگاه تکامل در کودکان

 

15/7/98

 

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و…

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

45/8- 00/8

اهمیت تکامل

دکتر پروانه کریم زاده

فوق تخصص اعصاب کودکان

15/9- 45/8

نحوه ارزیابی تکامل

دکتر نرجس جعفری

فوق تخصص اعصاب کودکان

15/10- 15/9

کار عملی 1: آموزش عملی استفاده از ابزارهای تست ASQ– بیلی- FCS– GM

 

 

45/10- 15/10

نقش کاردرمانگر در اختلالات تکاملی

دکتر ریحانه عسگری

دکترای کاردرمانی

00/11- 45/10

استراحت و پذیرایی

 

 

45/11- 00/11

نقش گفتاردرمانگر در اختلالات تکاملی

دکتر زهرا سلیمانی

دکترای گفتار درمانی

00/13- 45/11

کار عملی 2: کاربالینی با ابزارهای تکامل

دکتر پروانه کریم زاده- دکتر نرجس جعفری

فوق تخصص اعصاب کودکان

30/13- 00/13

پایش تکامل کودکان در کشور (وضعیت فعلی و پیش رو)

دکتر غزال شریعت پناه

متخصص کودکان

 

 

 

 

کارگاه مایع درمانی 15مهر 1398 

دبیر علمی دکتر معصومه محکم

زمان

عنوان

سخنران

تخصص

00/8 -50/7 

تلاوت آیاتی از قران کریم

30/8-00/8

کلیات مایع درمانی و انواع سرم ها

دکتر معصومه محکم

فوق تخصص کلیه کودکان

50/8-30/8

مایع درمانی نگهدارنده

دکتر رضا دلیرانی

فوق تخصص کلیه کودکان

20/9-50/8

کار عملی (1): گزارش 3 بیمار مبتلا به بیماری حاد

یک مورد پنومونی و یک مورد جراحی آپاندیسیت و ارایه برنامه جهت تنظیم مایعات مورد نیاز

دکتر رضا دلیرانی

فوق تخصص کلیه کودکان

40/9-20/9

مایع درمانی درکم آبی

دکتر نسرین اسفندیار

فوق تخصص کلیه کودکان

10/10-40/9

کار عملی (2):

گزارش دو مورد بیماری مبتلا به کم آبی-

یک مورد کم آبی متوسط و درمان آن

یک مورد کم آبی شدید و درمان آن

دکتر نسرین اسفندیار

فوق تخصص کلیه کودکان

30/10-10/10

مایع درمانی در بیماران بد حال (مستعد  SIADH)

دکتر زهرا پورنصیری

فوق تخصص کلیه کودکان

45/10-30/10

پذیرایی

20/11 –45/10

کار عملی (3):

گزارش 2 مورد بیمار PICUمبتلا به SIADHو درمان آن

دکتر زهرا پورنصیری

فوق تخصص کلیه کودکان

50/11-20/11

مایع درمانی در اولیگوری / پلی اوری

دکتر محمد تقی طباطبایی

فوق تخصص کلیه کودکان

30/12-50/11

کار عملی (4) :

 گزارش یک مورد بیماری پلی اوری و درمان آن

گزارش یک مورد بیماری اولیگوری و درمان آن

دکتر محمد تقی طباطبایی

فوق تخصص کلیه کودکان

 

 

 

کارگاه نوار قلبی 15 مهر 1398

دبیر علمی دکتر فریبا علایی

 

 

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و…

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

00/8- 55/7

قران و سرود

30/8 –00/8

طرز گرفتن نوار قلبی

دکتر کورش وحید شاهی

فوق تخصص قلب کودکان

00/9- 30/8

کار گروهی عملی 1:

آموزش طرز گرفتن نوار قلب به صورت عملی

 30/9- 00/9

تفسیر نوار قلبی

دکتر فریبا علایی

فوق تخصص قلب کودکان

15/10- 30/9

کار گروهی عملی2:

انجام تفسیر قلبی 

45/10 -15/10

اختلالات شایع ریتم قلبی

دکتر محمد رضا خلیلیان

فوق تخصص قلب کودکان

00/11- 45/10

استراحت و پذیرایی

30/11- 00/11

کار گروهی عملی 3:

انجام تفسیر قلبی در اختلالات ریتم قلب

00/12- 30/11

اختلالات الکترولیتی در نوار قلب

دکتر مریم نیکوفر

فوق تخصص قلب کودکان

15/13- 00/12

کار گروهی عملی4:

انجام تفسیر نوار قلب در اختلالات الکترولیتی نوار قلب