گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پانزدهمین کنگره اورژانس ها و بیماریهای شایع طب کودکان

روز اول 16 مهر 98

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و…

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

00/8- 30/7

ثبت نام

10/8- 00/8

قران و سرود

20/8- 10/8

سخنرانی افتتاحیه

دکتر فرید ایمان زاده

دبیر علمی کنگره

30/8- 20/8

سخنرانی افتتاحیه

دکتر علی اکبر سیاری

ریاست کنگره

40/8- 30/8

سخنرانی افتتاحیه

دکتر محمد آقاجانی

ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

30/10- 40/8

جلسه اول: پانل کلستاز

گرداننده پانل:دکتر غلامرضا خاتمی(فوق تخصص گوارش کودکان)

اعضای پانل:دکتر علی اکبر سیاری (فوق تخصص گوارش کودکان)- دکتر فرید ایمان زاده (فوق تخصص گوارش کودکان)  – دکتر مهری نجفی (فوق تخصص گوارش کودکان)- دکتر پژمان روحانی (فوق تخصص گوارش کودکان)- دکتر نقی دارا (فوق تخصص گوارش کودکان)- دکتر کتایون خاتمی (فوق تخصص گوارش کودکان)- دکتر امیرحسین حسینی (فوق تخصص گوارش کودکان)- دکتر بهشته النگ (متخصص کودکان و دکترای تغذیه)   

45/10- 30/10

استراحت و پذیرایی

20/12- 45/10

جلسه دوم: پانل بیماریهای مادرزادی قلبی در کودکان

گرداننده پانل:دکتر سعید مجتهدزاده (فوق تخصص قلب کودکان)

اعضای پانل:دکتر فریبا علایی (فوق تخصص قلب کودکان)- دکتر کورش وحید شاهی (فوق تخصص قلب کودکان)- دکتر محمدرضا خلیلیان (فوق تخصص قلب کودکان) – دکتر مریم نیکوفر (فوق تخصص قلب کودکان)

00/14- 20/12

جلسه سوم: پانل خس خس سینه

گرداننده پانل:دکتر سید احمد طباطبایی (فوق تخصص ریه کودکان)

اعضای پانل: دکتر قمرتاج خان بابایی (فوق تخصص ریه کودکان)- دکتر سعید صدر (فوق تخصص ریه کودکان)- دکتر مریم حسن زاد (فوق تخصص ریه کودکان)- دکر نازنین فرح بخش (فوق تخصص ریه کودکان)

30/14- 00/14

نهار و نماز

00/16- 30/14

جلسه چهارم: پانل جراحی های سیستم ادراری

گرداننده پانل:دکتر محسن روزرخ (فوق تخصص جراحی کودکان)

اعضای پانل:دکتر احمد خالق نژاد طبری (فوق تخصص جراحی کودکان )-  دکتر ناصر صادقیان (فوق تخصص جراحی کودکان) – دکتر علیرضا میرشمیرانی (فوق تخصص جراحی کودکان) – دکتر جواد غروبی (فوق تخصص جراحی کودکان)- دکتر لیلی مهاجر زاده (فوق تخصص جراحی کودکان) – دکتر مهدی صرافی (فوق تخصص جراحی کودکان)- دکتر معصومه محکم (فوق تخصص کلیه کودکان)

 

 

روز دوم چهارشنبه 17/7/98

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و…

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

00/8 –55/7

قران و سرود

30/9- 00/8

جلسه اول: پانل هموویژلانس

گرداننده پانل:دکتر محمد تقی ارزانیان (فوق تخصص خون کودکان)– دکتر حسن ابوالقاسمی (فوق تخصص خون کودکان)- دکتر  نادر ممتازمنش (فوق تخصص خون کودکان)

اعضای پانل:دکتر  بی بی شهین شمسیان (فوق تخصص خون کودکان) –دکتر شیوا نظری (فوق تخصص خون کودکان)–دکتر ثمین علوی (فوق تخصص خون کودکان)- دکتر فریده موسوی (فوق تخصص خون کودکان) – دکتر کورش گودرزی پور (فوق تخصص خون کودکان)- دکتر فاطمه ملک (فوق تخصص خون کودکان)- دکتر مژگان هاشمیه (فوق تخصص خون کودکان)

00/11- 30/9

جلسه دوم: پانل  تشنج در نوزادان

گرداننده پانل:دکتر حسین فخرایی (فوق تخصص نوزادان)

اعضای پانل:دکتر محمد کاظمیان (فوق تخصص نوزادان)- دکتر ابوالفضل افجه ای (فوق تخصص نوزادان)- دکتر مینو فلاحی (فوق تخصص نوزادان)- دکتر مهتا فاطمه بصیر (فوق تخصص نوزادان)- دکتر میترا رادفر (فوق تخصص نوزادان)

15/11- 00/11

استراحت و پذیرایی

45/12- 15/11

جلسه سوم: پانل احیا در کودکان

گرداننده پانل:دکتر علی شهرامی (متخصص طب اورژانس)

اعضای پانل: دکتر حجت درخشانفر (فوق تخصص طب اورژانس کودکان)- دکتر فرشته کرباسیان (متخصص کودکان)-دکتر سمیرا سیاح (متخصص کودکان)- دکتر الهام پوربختیاران (متخصص کودکان)- دکتر سمانه رحیمی (متخصص کودکان)- دکتر زهرا سلطان تویه (متخصص کودکان)

00/14- 45/12

جلسه چهارم: پانل ARDSدر کودکان

گرداننده پانل: دکتر قمرتاج خان بابایی (فوق تخصص ریه کودکان)

اعضای پانل:دکتر مسعود محمدپور  (فلو شیپ مراقبتهای ویژه کودکان)- دکتر بهزاد حقیقی اسکی (فلو شیپ مراقبتهای ویژه کودکان)- دکتر سیده نرجس احمدی زاده (فلوشیپ مراقبتهای ویژه کودکان)- دکتر آزیتا بهزاد (فلو شیپ مراقبتهای ویژه کودکان)- دکتر سیده معصومه هاشمی (فلو شیپ مراقبتهای ویژه کودکان)

30/14- 00/14

نماز و نهار

00/16- 30/14

جلسه پنجم: پانل مصرف مکمل ها در کودکان

گرداننده پانل: دکتر بهادر میررحیمی (متخصص داروشناسی بالینی)

اعضای پانل:دکتر تکتم فقیهی (متخصص داروشناسی بالینی)-  دکتر فرشته کرباسیان (متخصص کودکان)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روز سوم 18/7/98

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و…

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

00/55-08/7

قران و سرود

30/9- 00/8

جلسه اول: پانل اختلالات حمله ای مقلد تشنج

گرداننده پانل:دکتر محمد غفرانی (فوق تخصص اعصاب کودکان)

اعضای پانل:دکتر محمود محمدی (فوق تخصص اعصاب کودکان)- دکتر فرهاد محولاتی( فوق تخصص اعصاب کودکان) – دکتر آزیتا توسلی (فوق تخصص اعصاب کودکان) – دکتر ناهید خسرو شاهی (فوق تخصص اعصاب کودکان)

00/11- 30/9

جلسه دوم : پانل عفونت ادراری در کودکان

گرداننده پانل: دکتر مصطفی شریفیان (فوق تخصص کلیه کودکان

اعضای پانل: دکتر معصومه محکم (فوق تخصص کلیه کودکان) – دکتر رضا دلیرانی (فوق تخصص کلیه کودکان) – دکتر محمدتقی حسینی طباطبایی (فوق تخصص کلیه کودکان)- دکتر نسرین اسفندیار (فوق تخصص کلیه کودکان)- دکتر زهرا پورنصیری (فوق تخصص کلیه کودکان)

15/11- 00/11

استراحت و پذیرایی

30/12- 15/11

جلسه سوم: پانل مدیریت آرتریت

گرداننده پانل: دکتر رضا شیاری (فوق تخصص روماتولوژی کودکان )

اعضای پانل:دکتر خسرو رحمانی (فوق تخصص روماتولوژی کودکان ) -دکتر مهرنوش حساس یگانه (فوق تخصص روماتولوژی کودکان)- دکتر ودود جوادی (فوق تخصص روماتولوژی کودکان)- دکتر فاطمه فرشته مهرگان (فوق تخصص روماتولوژی کودکان)- دکتر شیما صالحی (فوق تخصص روماتولوژی کودکان)- دکتر رضا سینایی (فوق تخصص روماتولوژی کودکان)- دکتر محمد رضا فتحی (فوق تخصص روماتولوژی کودکان)

00/14- 30/12

جلسه چهارم: پانل تظاهرات پوستی در بیماریهای آلرژیک

گرداننده پانل: دکتر محبوبه منصوری (فوق تخصص ایمونولوژی آلرژی)

اعضای پانل: دکتر سید علیرضا مهدویانی (فوق تخصص ایمونولوژی آلرژی)- دکتر مهرناز مصداقی (متخصص ایمونولوژی)-  دکتر نرگس اسلامی (فوق تخصص ایمونولوژی آلرژی کودکان)- دکتر مهسا رکابی (فوق تخصص ایمونولوژی آلرژی)

30/14- 00/14

نماز و نهار

30/16- 30/14

جلسه پنجم: پانل بیماریهای روان تنی در کودکان (علایم بیمار قابل توجیه نیست!)

گرداننده پانل:دکتر غزال زاهد (فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان)

اعضای پانل:دکتر فریبا عربگل (فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان) –دکتر رزیتا داوری (فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان) –  دکتر کتایون رازجویان (فوق تخصص روانپزشکی کودکان و نوجوانان)

 

 

 

روز چهارم 19/7/98

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و…

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

00/8- 55/7

قرآن و سرود

00/10- 00/8

جلسه اول: پانل کم کاری و پرکاری تیروئید  و نظام غربالگری آن

گرداننده پانل: دکتر محمدرضا علایی (فوق تخصص غدد کودکان)

اعضای پانل:دکتر مرجان شکیبا (فوق تخصص غدد کودکان)- دکتر هدیه صانعی فرد (فوق تخصص غدد کودکان)- دکتر شاداب صالحپور (فوق تخصص غدد کودکان)- دکتر آسیه مصلی نژاد (فوق تخصص غدد کودکان)

45/10- 00/10

جلسه دوم: ارایه مقالات برتر

اعضای هیات رئیسه:دکتر محمدحسین سلطان زاده (متخصص کودکان)- دکتر سمیرا سیاح (متخصص کودکان )- دکتر فرشته کرباسیان (متخصص کودکان)- دکتر مسعود عباسی صادق (متخصص کودکان)

15/10- 00/10

مهمترین علل ارجاع بیمار از مطب به دندانپزشک کودکان

دکتر مهناز فتحی

متخصص دندانپزشکی کودکان

30/10- 15/10

مهمترین  علل ارجاع بیمار از مطب به ارتوپد کودکان

دکتر آرش ملکی

فلوشیپ ارتوپدی کودکان

45/10- 30/10

مهمترین علل ارجاع بیمار از مطب به متخصص پوست

دکتر فهیمه عبدالهی

متخصص پوست

00/11- 45/10

استراحت و پذیرایی

30/12- 00/11

جلسه سوم:  تغذیه تکمیلی در سال اول زندگی

اعضای هیات رئیسه:دکتر عباس مومن زاده (متخصص کودکان)- دکتر منصور بهرامی (متخصص کودکان)- دکتر احمدرضا فرسار (متخصص کودکان)- دکتر ناصر کلانتری (متخصص کودکان)- دکتر علی اصغر حلیمی اصل (متخصص کودکان)–دکتر پرویز قدم لی (متخصص کودکان)

15/11- 00/11

تغذیه مناسب و نقش آن در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیردار

دکتر منصور بهرامی

متخصص کودکان

30/11- 15/11

مقایسه شیر مادر با شیر گاو

دکتر عباس مومن زاده

متخصص کودکان

45/11- 30/11

شیردهی موفق

دکتر احمدرضا فرسار

متخصص کودکان

00/12- 45/11

تغذیه تکمیلی در سن 12-6 ماهگی

دکتر ناصر کلانتری

متخصص کودکان

15/12- 00/12

برخی ملاحظات در تغذیه تکمیلی و رفتارهای تغذیه ای

دکتر پرویز قدم لی

متخصص کودکان

30/12- 15/12

موارد استفاده از شیر خشک در اطفال

دکتر علی اصغر حلیمی اصل

متخصص کودکان

45/13- 30/12

جلسه چهارم:  سوء مصرف مواد و مسمومیت ناشی از آن

گرداننده پانل: دکتر فریبا فرنقی (فلوشیپ مسمومیت کودکان)

اعضای پانل:دکتر حمید اولیایی (فلوشیپ سم شناسی بالینی و مسمومیت)-  دکتر نرگس غلامی (متخصص کودکان )- دکتر زهرا پورنصیری (فوق تخصص کلیه کودکان

00/14- 45/13

اختتامیه

30/14- 00/14

نماز و نهار