گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نفرولوژی کودکان

دکتر معصومه محکم
رئیس گروه

دکتر مصطفی شریفیان
رئیس اسبق گروه

دکتر سید محمد تقی حسینی
.

دکتر رضا دلیرانی
.

دکتر زهرا پورنصیری
.

دکتر نسرین اسفندیار
.

بخش کلیه کودکان بیمارستان مفید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تنها بخش کلیه اطفال دانشگاه است که با همت اساتید برجسته و پرسنل زحمت کش آن تمامی بیماریهای کلیوی کودکان – همودیالیز کودکان – دیالیز صفاقی و بیماران پیوند کلیه کودکان و مراقبت های ویژه این گروه را درمان و مدیریت مینماید و فراگیران گروههای مختلف پزشکی اعم از دانشجویان- کارورزان – دستیاران تخصصی و فوق تخصصی در آن به تحصیل علم و کسب تجربه های پزشکی مشغول هستند. پزشکان این بخش پیشگیری از بیماریهای کلیوی اطفال، حفظ کلیه های کودکان، سلامتی و تندرستی بیماران کلیوی و درمان به موقع آنها را سرلوحه کار خود قرار داده است.