گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

روماتولوژی کودکان

بخش روماتولوژی کودکان بیمارستان کودکان مفید در سال 1384 توسط دکتر شیاری با اختصاص دو تخت بیمارستانی در درون بخش گوارش تاسیس و از آن تاریخ با افزایش بیماران و شناخته شدن تدریجی رشته نوپای روماتولوژی کودکان در میان همکاران و بیماران بتدریج گسترش یافته و اکنون با هشت تخت ثابت و سه تخت شناور در حال خدمت رسانی به کودکان این مرز و بوم است. در سال 1391 به همت دکتر رضا شیاری و پروفسور مرندیان ( از پیشکسوتان مشهور رشته کودکان ایران ) این مرکز مورد پذیرش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ایجاد کرسی این رشته در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و آموزش دستیار فوق تخصصی قرار گرفت و اولین دانش آموخته این رشته در سال 1393 دکتر ودود جوادی پروانه بود که در حال حاضر بعنوان هیئت علمی در همین مرکز مشغول به خدمت میباشد. ریاست بخش نیزدر طی این سالها بعهده دکتر شیاری بوده است. در حال حاضر در این مرکز بیماران مستقیما توسط اساتید هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ویزیت و درمان میشوند و درمانگاههای آموزشی و کلینیک ویژه بیمارستان در دو نوبت صبح و بعدازظهر برقرار میباشد. تنوع بیماران مراجعه کننده به این مرکز ( شکایات عضلانی اسکلتی، نرمی مفصل، JIA، لوپوس اریتماتوی سیستمیک، درماتومیوزیت، اسکلرودرمی، تبهای دوره ای ،FMFو غیره ) نمودی از شناخته شدن بیشترآن در میان جامعه پزشکی و بیماران در سطح کشور و کشورهای منطقه میباشد بگونه ای که شاهد مراجعه روزافزون بیماران و درخواست مشاوره همکاران از کشورهای مختلف منطقه از قبیل عراق ، آذربایجان، امارات متحده، عربستان و … می باشیم.