گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

افتخارات گروه

 رتبه های برتر دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی کودکان طی 5 سال اخیر که بصورت هیات علمی مشغول به خدمت در گروه کودکان  هستند

1-دکتر امیر حسین حسینی ( رتبه برتر دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی)

2- دکتر نازنین فرح بخش  )رتبه برتر دانشنامه فوق تخصصی)

3- دکتر آیه یراقی( رتبه یک دانشنامه تخصصی)

4- دکتر نعیمه تسلیمی(رتبه برتر دانشنامه تخصصی  وفوق تخصصی)

5- دکتر نرجس جعفری(رتبه برتر دانشنامه تخصصی وپذیرش فوق تخصصی)

6- دکتر زهرا سلطان تویه(رتبه برتر دانشنامه تخصصی)

7- دکتر سمیرا سیاح ( رتبه برتر دانشنامه تخصصی)

8- دکتر سمانه رحیمی لیموئی( رتبه برتر دانشنامه تخصصی )