گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه کلی آموزش مقطع کارآموزی (استاجری) گروه کودکان

مباحث تئوری کارآموزان بخش کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه کلی دوره استاجری بخش کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

عناوین آموزشی کاراموزان و کارورزان در درمانگاه خون

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

قالب طرح درس

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

مقررات آموزشی دستیاران تخصصی کودکان در بخش اعصاب

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

وظایف و انتظارات کارآموزان و کارورزان بخش جراحی کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

وظایف و انتظارات کارورزان بخش نوزادان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

وظایف و انتظارات کارورزان و کارآموزان بخش غدد و متابولیسم

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

وظایف و انتظارات کارورزان و کارآموزان و دستیاران بخش قلب

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

عناوین آموزشی کارآموزان پزشکی در بخش روماتولوژی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

لاگ بوک فراگیران پزشکی بخش روماتولوژی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش PICU.1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش PICU.2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش اورژانس.1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش اورژانس.2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش پاتولوژی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش روماتولوژی.1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش روماتولوژی.2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش ریه.1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش ریه.2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش ریه.3

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش عفونی

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش غدد.1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش غدد.2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش گوارش.1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش گوارش.2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش نفرولوژی.1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش نفرولوژی.2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش نورولوژی.1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش نورولوژی.2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش هماتولوژی.1

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی بخش هماتولوژی.2

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

فرم های ارزشیابی استاجرهای کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

مباحث تئوری کارآموزان بخش کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.