گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه جامع آموزشی مقطع کارورزی (اینترنی) گروه کودکان

آموختنمای کاروزی

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

قالب طرح درس کاروزی

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

کلاسهای اینترنهای مفید در 1400

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

کلاس اینترن ها

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

فرم نظرسنجی کارورزان

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

عناوین آموزشی کارورزان دربخش ها

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

تقسیم بندی ۳ ماهه اینترن ها

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی کارورزان بخش نوزادان

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی کارورزان بخش عفونی

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

برنامه آموزشی کارورزان اورژانس مفید

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

آزمون کتبی ۴

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

آزمون کتبی ۳

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

آزمون کتبی ۲

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

آزمون کتبی ۱

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

نمودار پایش نظر سنجی ۱ اینترن ها

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

نمودار پایش نظر سنجی ۲ اینترن ها

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

وظایف و انتظارات اینترن بخش گوارش

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

وظایف و انتظارات کاراموزان بخش نوزادان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

لاگ بوک اینترنی جدید

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

موارد اعزام اینترن

برای دانلود فایل pdf بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.