گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

برنامه آموزشی مقطع دستیاری تخصصی (رزیدنتی) گروه کودکان

برنامه آموزشی رشته تخصصی کودکان

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.

مقررات آموزشی دستیاران تخصصی کودکان در بخش اعصاب

برای دانلود فایل بر روی آیکن روبرو کلیک نمایید.