گروه کودکان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مراکز پژوهشی گروه کودکان

آدرس سایت مرکز تحقیقات اعصاب کودکان: pnrc.sbmu.ac.ir

آدرس سایت مرکز تحقیقات گوارش، کبد و تغذیه کودکان: pgnrc.sbmu.ac.ir

آدرس سایت مرکز تحقیقات عفونی کودکان ن: pirc.sbmu.ac.ir